:مانا

انتخاب سهم نوع الگوریتم
23روزه میانگین نگهداری
67٪ نرخ موفقیت
10.3٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تی اس پی

انتخاب سهم نوع الگوریتم
35روزه میانگین نگهداری
91٪ نرخ موفقیت
13.17٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تکنیمد

انتخاب سهم نوع الگوریتم
32روزه میانگین نگهداری
100٪ نرخ موفقیت
37.48٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:کینگ سیگنال

انتخاب سهم نوع الگوریتم
14روزه میانگین نگهداری
80٪ نرخ موفقیت
5.28٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:سهم سبز

انتخاب سهم نوع الگوریتم
درون روزی میانگین نگهداری
نرخ موفقیت
میانگین سود

مشاهده جزییات