:مانا

انتخاب سهم نوع الگوریتم
23روزه میانگین نگهداری
67٪ نرخ موفقیت
10.3٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تی اس پی

انتخاب سهم نوع الگوریتم
32روزه میانگین نگهداری
88٪ نرخ موفقیت
17.55٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تکنیمد

انتخاب سهم نوع الگوریتم
بدون سیگنال میانگین نگهداری
نرخ موفقیت
میانگین سود

مشاهده جزییات

:کینگ سیگنال

انتخاب سهم نوع الگوریتم
بدون سیگنال میانگین نگهداری
نرخ موفقیت
میانگین سود

مشاهده جزییات