:مانا

انتخاب سهم نوع الگوریتم
26روزه میانگین نگهداری
75٪ نرخ موفقیت
10.67٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تی اس پی

انتخاب سهم نوع الگوریتم
29روزه میانگین نگهداری
86٪ نرخ موفقیت
20.37٪ میانگین سود

مشاهده جزییات

:تکنیمد

انتخاب سهم نوع الگوریتم
بدون سیگنال میانگین نگهداری
نرخ موفقیت
میانگین سود

مشاهده جزییات