مانا

: قیمت اشتراک ماهانه

259000 تومان


ورود به حساب‌کاربری: توضیحات الگوریتم

الگوریتم مانا براساس هوش مصنوعی اقدام به پیش بینی روند آتی سهم می کند

میانگین سود هر سیگنال: ٪ 10.3

میانگین ضرر هر سیگنال: ٪ -6.49

میانگین مدت نگه داری:23روزه

فرکانس الگوریتم:هفتگی

نوع الگوریتم : انتخاب سهم

بازار هدف :بورس-فرابورس

میانگین درصد سود و ضرر

میانگین سود هر سیگنال : 10.3

میانگین ضرر هر سیگنال : -6.49


درصد سود و زیان

معاملات سود ده : 10

معاملات زیان ده : 5


درصد تجمعی سود و زیان


میزان سودآوری : 70.57 درصد

بیشترین سود پشت هم : 7 روز

بیشترین ضرر پشت هم : 0 روزردیف نماد تاریخ خرید ساعت خرید تاریخ فروش ساعت فروش قیمت خرید قیمت فروش سود و زیان تعدیل شده
1 کروی 1400/07/14 10:28 1400/07/20 10:44 26000 25490 -1.96% نه
2 شپنا 1400/06/30 08:25 1400/07/20 10:44 12420 13290 7.00% نه
3 فولاد 1400/07/14 10:29 1400/07/20 10:43 10620 10050 -5.37% نه
4 خودرو 1400/05/30 16:42 1400/06/30 08:24 2193 1944 -11.35% نه
5 ولساپا 1400/06/05 14:40 1400/06/27 09:47 3299 2964 -10.15% نه
6 كروي 1400/06/13 02:51 1400/06/16 07:54 31870 32230 1.13% نه
7 فولاد 1400/05/30 16:43 1400/06/05 14:43 12330 12460 1.05% نه
8 شپنا 1400/05/13 09:00 1400/06/05 14:41 12850 14990 16.65% نه
9 فملی 1400/04/12 00:03 1400/05/30 16:44 11712 14042 19.89% بله
10 وبملت 1400/04/24 09:00 1400/05/30 16:41 3905 3966 1.54% بله
11 ولساپا 1400/05/02 09:00 1400/05/30 16:40 2788 3000 7.60% نه
12 کروی 1400/04/12 00:01 1400/05/30 16:39 20970 27800 32.57% نه
13 وتجارت 1400/04/12 00:02 1400/05/18 00:05 2609 2515 -3.60% بله
14 شپنا 1400/04/12 06:01 1400/04/30 14:42 12290 13620 10.82% نه
15 فولاد 1400/04/12 06:00 1400/04/30 14:38 9731 10193 4.75% بله