مانا

: قیمت اشتراک ماهانه

259000 تومان


ورود به حساب‌کاربری: توضیحات الگوریتم

الگوریتم مانا براساس هوش مصنوعی اقدام به پیش بینی روند آتی سهم می کند

میانگین سود هر سیگنال: ٪ 10.67

میانگین ضرر هر سیگنال: ٪ -8.37

میانگین مدت نگه داری:26روزه

فرکانس الگوریتم:هفتگی

نوع الگوریتم : انتخاب سهم

بازار هدف :بورس-فرابورس

میانگین درصد سود و ضرر

میانگین سود هر سیگنال : 10.67

میانگین ضرر هر سیگنال : -8.37


درصد سود و زیان

معاملات سود ده : 9

معاملات زیان ده : 3


درصد تجمعی سود و زیان


میزان سودآوری : 70.89 درصد

بیشترین سود پشت هم : 7 روز

بیشترین ضرر پشت هم : 0 روزردیف نماد تاریخ خرید ساعت خرید تاریخ فروش ساعت فروش قیمت خرید قیمت فروش سود و زیان تعدیل شده
1 خودرو 1400/05/30 16:42 1400/06/30 08:24 2193 1944 -11.35% نه
2 ولساپا 1400/06/05 14:40 1400/06/27 09:47 3299 2964 -10.15% نه
3 كروي 1400/06/13 02:51 1400/06/16 07:54 31870 32230 1.13% نه
4 فولاد 1400/05/30 16:43 1400/06/05 14:43 12330 12460 1.05% نه
5 شپنا 1400/05/13 09:00 1400/06/05 14:41 12850 14990 16.65% نه
6 فملی 1400/04/12 00:03 1400/05/30 16:44 11978 14360 19.89% نه
7 وبملت 1400/04/24 09:00 1400/05/30 16:41 3972 4033 1.54% نه
8 ولساپا 1400/05/02 09:00 1400/05/30 16:40 2788 3000 7.60% نه
9 کروی 1400/04/12 00:01 1400/05/30 16:39 20970 27800 32.57% نه
10 وتجارت 1400/04/12 00:02 1400/05/18 00:05 2609 2515 -3.60% بله
11 شپنا 1400/04/12 06:01 1400/04/30 14:42 12290 13620 10.82% نه
12 فولاد 1400/04/12 06:00 1400/04/30 14:38 9731 10193 4.75% بله