تکنیمد

: قیمت اشتراک ماهانه

259000 تومان


ورود به حساب‌کاربری: توضیحات الگوریتم

این الگوریتم سهم های مستعد رشد در میان مدت را شناسایی کرده و سهم های دارای ریسک به ریوارد مناسب را به شما معرفی میکند

میانگین سود هر سیگنال: ٪ 37.48

میانگین ضرر هر سیگنال: ٪ 0

میانگین مدت نگه داری:32روزه

فرکانس الگوریتم:ماهانه

نوع الگوریتم : انتخاب سهم

بازار هدف :بورس-فرابورس

میانگین درصد سود و ضرر

میانگین سود هر سیگنال : 37.48

میانگین ضرر هر سیگنال : 0


درصد سود و زیان

معاملات سود ده : 2

معاملات زیان ده : 0


درصد تجمعی سود و زیان


میزان سودآوری : 74.97 درصد

بیشترین سود پشت هم : 2 روز

بیشترین ضرر پشت هم : 0 روزردیف نماد تاریخ خرید ساعت خرید تاریخ فروش ساعت فروش قیمت خرید قیمت فروش سود و زیان تعدیل شده
1 خراسان 1400/07/03 15:29 1400/08/23 17:02 85090 131870 54.98% نه
2 شپديس 1400/07/03 15:31 1400/08/19 11:57 162510 195000 19.99% نه