تکنیمد

: قیمت اشتراک ماهانه

259000 تومان


ورود به حساب‌کاربری: توضیحات الگوریتم

این الگوریتم سهم های مستعد رشد در میان مدت را شناسایی کرده و سهم های دارای ریسک به ریوارد مناسب را به شما معرفی میکند

میانگین سود هر سیگنال: ٪ 0

میانگین ضرر هر سیگنال: ٪ 0

میانگین مدت نگه داری:بدون سیگنال

فرکانس الگوریتم:ماهانه

نوع الگوریتم : انتخاب سهم

بازار هدف :بورس-فرابورس

میانگین درصد سود و ضرر

میانگین سود هر سیگنال : 0

میانگین ضرر هر سیگنال : 0


درصد سود و زیان

معاملات سود ده : 0

معاملات زیان ده : 0


درصد تجمعی سود و زیان


میزان سودآوری : 0.00 درصد

بیشترین سود پشت هم : 0 روز

بیشترین ضرر پشت هم : 0 روزردیف نماد تاریخ خرید ساعت خرید تاریخ فروش ساعت فروش قیمت خرید قیمت فروش سود و زیان تعدیل شده